PRIVĀTUMA UN DROŠĪBAS POLITIKA

Visi anketās uzrādītie dati tiks izmantoti tikai reģistrācijai www.faberlic.com

SIA "Faberlic Baltija SIA" (reģ.nr.40003610078, juridiskā adrese: Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067, Latvija) (turpmāk – Faberlic), ir Datu Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā Faberlic apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Faberlic ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, līgumiem un citiem avotiem.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Privātuma un drošības politikā izmantoti šādi termini ar nozīmi:

 1. "Faberlic" - ir SIA "Faberlic Baltija SIA", kurš nodrošina piekļuvi Interneta veikalam www.faberlic.com, kā arī nodrošina Lietotāja informācijas saglabāšanu.
 2. "Sīkdatnes" - ir IT dati, galvenokārt sīki teksta faili, kas tiek saglabāti ierīcēs, ar kuru palīdzību Lietotājs lieto Faberlic tīmekļa vietni www.faberlic.com.
 3. "Interneta veikals" - ir tīmekļa vietne www.faberlic.com vai aplikācija Faberlic.
 4. "Lietotājs" - ir jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kas sekmīgi veikusi reģistrācijas procesu Interneta veikalā.

1.2. Faberlic aizsargā Lietotāja privātumu Interneta veikala lietošanas laikā un ievēro likuma noteikumus attiecībā uz personas datu aizsardzību, tostarp, veicot atbilstošus tehniskus pasākumus, lai aizsargātu pieeju iegūtiem personas datiem.

2. Personas dati

2.1. Faberlic apstrādā Lietotāja personas datus, kuri tika iesniegti reģistrācijas procesā, proti:

 1. Vārds un uzvārds
 2. Adrese
 3. Tālruņa numurs
 4. E-pasts
 5. Dzimšanas datums

Datus, kas norādīti 2.1.punktā, Lietotājs ir sniedzis brīvprātīgi, lai ļautu Faberlic identificēt Lietotāju.

2.2. Faberlic apliecina, ka iegūst un apstrādā datus atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, un nenes atbildību trešās personas priekšā par nelikumīgu personas datu apstrādi;

2.3. Faberlic apliecina visiem Lietotājiem, ka ievēro tiesības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā.

2.4. Personas datu apstrādes mērķi. Faberlic apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:

 1. Pasūtījumu apstrādāšanai un piegādei;
 2. Līgumu noslēgšanai un izpildei;
 3. Pakalpojumu kvalitātes kontrolei un viedokļa noskaidrošanai par pakalpojumu kvalitāti (piemēram, aptaujas, servisa zvani) u.tml.;
 4. Pieteikto jautājumu risināšanai (piemēram, personas iesniegti pieteikumi, iesniegumi vai jebkurš kontakts (t.sk. pa pastu, e-pastu u.c.);
 5. Norēķinu administrēšanai un parādu piedziņai, lai nodrošinātu darījumu izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījumu nosacījumus;
 6. Komersantu un trešo personu (sadarbības partneru) piedāvājumu vadībai (piemēram, pasākumi, kas tiek veikti, lai nodrošinātu personām informāciju par pakalpojumiem, tai skaitā tiešās tirgvedības (mārketinga) ietvaros). Minēto datu apstrādi Puses veic uz datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata;
 7. Krāpniecības, prettiesisku darījumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai;
 8. Komersantu infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošībai, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršanai, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšanai objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā informācijas sistēmās (pasākumi, kas tiek veikti, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzība, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem);
 9. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai;
 10. Procesu un pakalpojumu, informācijas sistēmu datu statistikai un analīzei, un tendenču noteikšanai (piemēram, pārdošanas rezultātu izvērtēšana, lai attīstītu un pilnveidotu preces un pakalpojumus);

2.5. Personas datu nodošana trešajam personām. Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām Faberlic noslēgts līgums:

 1. Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi;
 2. Mārketinga pakalpojumu uzņēmumi;
 3. Parādu piedziņas uzņēmumi.

2.6. Lietotāja personas dati tiek nodoti arī viņa Darbaudzinātājam, pie kura viņš nonāk, reģistrējoties Interneta veikalā saskaņā ar šo politiku. Darbaudzinātājs ir jau reģistrēts Lietotājs, kas konsultē par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Interneta veikala mārketinga programmām un akcijām, nodrošina apmācības un palīdz jaunajam Lietotājam noformēt pasūtījumu.

2.7. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus apstrādā Faberlic. Saviem personas datiem iespējams piekļūt šādos veidos:

 1. Interneta veikalā Personīgajā kabinetā sadaļā Personīgie dati.
 2. Atsūtot pieprasījumu izmantojot Kontaktformu vai uz e-pastu [email protected].

2.8. Lietotāja personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr spēkā līgumattiecības starp Lietotāju un Faberlic, bet ne vēlāk, kā to nosaka Faberlic darbību regulējošie tiesību akti. Lietotāja personas dati, kuri tiek apstrādāti uz viņa piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Lietotāja piekrišanas atcelšanas dienai.

2.9. Lietotājam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasībām.


3. Komercinformācija

3.1.Faberlic patur tiesības sūtīt ziņojumus Lietotājiem, kas satur reklāmu, saistībā ar Faberlic komercdarbību, ziņojumi var tikt sūtīti Lietotājiem vienīgi ar viņu piekrišanu saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.pantu. Lietotājs var atsaukt savu piekrišanu.

4. Lietotāja vārds un parole

4.1. Faberlic veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt personas datus no neautorizētas piekļuves vai datu ļaunprātīgas izmantošanas, ko veic neautorizētas personas.

4.2. Lietotājs ir atbildīgs par savu personas datu konfidencialitāti, proti, lietotāja vārdu un paroli.

5. Konta pārvaldīšana

5.1.Forma, ko Lietotājs aizpilda reģistrācijas un ielogošanās procesā Interneta veikalā, un autorizācijas process Interneta veikalā tiek veikts, izmantojot drošu SSL protokolu, kas nodrošina augstāko datu interneta pārraides drošības līmeni.

6. Datu pārraides aizsardzība

6.1.Visu paroles, kas tiek nosūtītas Interneta veikalā, tiek sūtītas, izmantojot SSL šifrēšanas protokolu.

7. Sazināšanās ar Faberlic

7.1. Interneta veikala Lietotājiem ir iespējams tieši sazināties ar Faberlic darbiniekiem, izmantojot Kontaktformu vai e-pastu [email protected].

7.2. Faberlic saglabā saraksti ar saviem Lietotājiem statistikas mērķiem, kā arī labāku un ātrāku atbilžu sniegšanai uz Lietotāju jautājumiem, sūdzību risināšanai un iespējamu lēmumu pieņemšanai attiecībā uz administratīvu iejaukšanos Lietotāju kontos, kas pamatojas uz ziņojumiem par problēmām. Šādi iegūtas adreses un dati netiks pielietoti saziņai ar Lietotāju citiem mērķiem kā tikai atbildēm uz jautājumiem. Jebkāda komunikācija saistībā ar citiem jautājumiem var notikt tikai ar Lietotāja piekrišanu.

7.3. Lietotājs sazinās ar Faberlic, lai veiktu īpašas darbības (piem., iesniegt sūdzību); saziņa notiek, izmantojot kontaktformu, kas atrodama vietnē www.faberlic.com. Faberlic var lūgt Lietotājam atkārtoti iesūtīt savus datus, ieskaitot personas datus, tādus kā vārds un uzvārds, e-pasts, utt., lai apstiprinātu viņa/viņas identitāti un varētu atkārtoti sazināties par doto jautājumu. Iepriekšminētais attiecas uz tiem pašiem datiem, ieskaitot personas datus, kas tika iesniegti iepriekš, un kuru apstrādei viņš/viņa devis piekriš.Turklāt datu iesniegšana nav obligāta, bet var būt nepieciešama, lai veiktu darbības vai iegūtu informāciju, ko pieprasījis Lietotājs.

7.4. Visus jautājumus, par kuriem rodas šaubas, it sevišķi, par Interneta veikalu www.faberlic.com lietošanu, kā arī Privātuma un drošības politiku, jāadresē Faberlici, izmantojot Kontaktformu vai e-pastu [email protected].

8. Sīkdatņu veidi Interneta veikalā

8.1. Faberlic izmantotās sīkdatnes ir drošas attiecībā uz Lietotāja ierīci, it īpaši, nav iespējama vīrusu vai citas ļaunprogrammatūras iespiešanās Lietotāja ierīcēs caur šiem sīkfailiem.

8.2. Faberlic izmanto divus sīkdatņu failu veidus:

 1. Sesiju sīkdatnes: tiek saglabātas Lietotāja ierīcē un paliek tajā, līdz beidzas pārlūkošanas sesija. Pēc tam saglabātā informācija vienmēr tiek izdzēsta no ierīces atmiņas. Sesiju sīkdatņu darbības mehānisms nepieļauj nekādu personas datu vai konfidenciālas informācijas pārraidīšanu no Lietotāja ierīces.
 2. Pastāvīgās sīkdatnes: arī tiek saglabātas Lietotāja ierīcē un paliek tajā, līdz Lietotājs tās izdzēš. Pārlūkošanas sesijas beigšana nenozīmē, ka tās pazudīs no ierīces. Pastāvīgo sīkdatņu darbības mehānisms nepieļauj jebkādu personas datu vai konfidenciālas informācijas pārraidīšanu no Lietotāja ierīces.

8.3. Lietotājam ir atļauts ierobežot vai aizliegt sīkdatņu piekļuvi savai ierīcei. Ja tiek izvēlēta šāda opcija, būs iespējama Interneta veikala izmantošana, izņemot funkcijas, kurām nepieciešamas sīkdatnes to būtības dēļ.

9. Mērķis, kādam tiek lietotas sīkdatnes un citas tehnoloģijas

9.1. Faberlic lieto sīkdatnes un citas tehnoloģijas šādiem mērķiem:

 1. Interneta veikala tīmekļa vietņu pārlūkošanas vēstures iegaumēšanai, lai rekomendētu citu saturu,
 2. Lietotāja autentifikācijai Interneta veikalā un Lietotāja sesijas nodrošināšanai Interneta veikalā,
 3. Faberlic sniegto pakalpojumu optimizēšanai un efektivitātes uzlabošanai, procesu ieviešanai, kas nepieciešami tīmekļa vietņu pienācīgai funkcionēšanai,
 4. Anonīmas statistikas izveidošanai, kas var palīdzēt Faberlic izprast Lietotāja metodes Interneta veikala tīmekļa vietņu izmantošanā, lai varētu uzlabot to struktūru un saturu,
 5. Interneta veikala drošības un uzticamības nodrošināšanai.

10. Iespējas noteikt nosacījumus sīkdatņu uzglabāšanai un piekļuvei Lietotāja ierīcei

10.1. Lietotājs var pats un jebkurā laikā izmainīt sīkdatņu iestatījumus, nosakot to saglabāšanu vai piekļuvi Lietotāja ierīcei. Visas iestatījumu izmaiņas, kas minētas iepriekšējā teikumā, var tikt veiktas, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai pakalpojuma konfigurāciju. It īpaši, šos iestatījumus var modificēt tā, lai pārlūkošanas iestatījumos nobloķētu automātisko sīkdatņu atbalstu, vai lai informētu par katru sīkdatņu ievietošanas gadījumu Lietotāja ierīcē. Turpmāka informācija attiecībā uz iespējām un metodēm sīkdatņu konfigurēšanai ir pieejama programmatūras (pārlūkotāja) iestatījumos.

10.2. Lietotājs var jebkurā laikā izdzēst sīkdatņu failus, izmantojot pārlūkotāja funkcijas.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Faberlic ir tiesības izvietot Interneta veikalā informāciju attiecībā uz Privātuma un drošības politikas izmaiņām. Veicot katru modifikāciju, tiks izdota jauna Privātuma un drošības politikas versija ar jaunu.

11.2. Šaubu vai nesaskaņu gadījumā starp Privātuma un drošības politiku un Lietotāja doto piekrišanu, neskatoties uz iepriekšminēto, Faberlic darbības un darbību apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu.

11.3. Visu ar Privātuma un drošības politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad Lietotājs vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūgums sazināties izmantojot Kontaktformu elektroniskā pasta adresi [email protected].